• +36 20 414 2113
-->

munkavédelem

 

Mi az a munkahelyi egészségvédelem és biztonság (munkavédelem) program?

Az egészségvédelmi és biztonsági program határozott cselekvési terv a balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. Az egészségvédelmi és biztonsági programnak tartalmaznia kell legalább az egészségügyi és biztonsági jogszabályok által előírt elemeket.

Mivel a szervezetek különböznek, az egyik szervezet számára kidolgozott program nem feltétlenül várható el egy másik szervezet igényeinek kielégítésében. Ez a dokumentum az egészségvédelmi és biztonsági program általános elemeit foglalja össze. Ennek a megközelítésnek elő kell segítenie a kisebb szervezeteket az egyedi igényeik kielégítésére szolgáló programok kidolgozásában.


Mi az a politikai nyilatkozat?
A szervezet munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos politikája az alapelvek és az általános szabályok megállapítása, amelyek a cselekvés útmutatásaiként szolgálnak. A felső vezetésnek elkötelezettnek kell lennie annak biztosításában, hogy a politikát kivétel nélkül kivitelezzék. Az egészségvédelmi és biztonsági politikának ugyanolyan fontosságúnak kell lennie, mint a szervezet többi politikájának.

A szakpolitikai nyilatkozat rövid lehet, de meg kell említeni:

A vezetés elkötelezettsége a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme mellett.
A program céljai.
A szervezet alapvető egészségvédelmi és biztonsági filozófiája.
Ki felel a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programokért.
Az alkalmazottak általános felelőssége.
Ezt az egészséget és biztonságot a célszerűség miatt nem szabad feláldozni.
Az egészségügyi és biztonsági feladatok elfogadhatatlan teljesítését nem toleráljuk.
A politikának a következőnek kell lennie:

Világosan, egyértelműen és egyértelműen fogalmazva.
A hivatalban lévő vezérigazgató aláírja.
Naprakész.
Kommunikáció minden munkavállalóval.
Minden munkában részt vesz.
Az alábbiakban bemutatunk egy példát a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakpolitikáról:

ABC Transport

Minden alkalmazott számára, 2015. január 1

Az ABC Transport munkatársainak biztonsága és egészsége első helyen áll. A vezetés elkötelezett amellett, hogy mindent megtesz a sérülések megelőzése, valamint a biztonságos és egészséges környezet fenntartása érdekében.

Eddig a végéig:

1) az összes felügyelő felel annak biztosításáért, hogy alkalmazottai képzettek legyenek az elfogadott munkafolyamatokban, valamint annak biztosításáért, hogy az alkalmazottak betartják a biztonságos munkavégzési módszereket és az összes kapcsolódó előírást;

2) minden személyzetnek támogatnia kell az OSH programot, és a biztonságot és az egészséget a napi rutin részévé kell tennie, és biztosítania kell, hogy a biztonságos munkavégzési módszereket és a vonatkozó előírásokat betartják;

3) a program végrehajtásáért minden személyzet elszámoltatható; és

4) az összes vonatkozó törvényt és rendeletet minimumszabályként beépítik programunkba

Az elnök aláírja


Melyek a program elemek?
Míg a szervezeteknek eltérő igényeikkel és terjedelmük lesznek az egészségvédelmi és biztonsági programjukban megkövetelt konkrét elemekkel kapcsolatban, mindazonáltal a következő alapvető kérdéseket kell figyelembe venni:

Egyéni felelősség.
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági vegyes bizottság.
Egészségügyi és biztonsági szabályok.
Helyes munkafolyamatok.
Munkavállalói orientáció.
Kiképzés.
Munkahelyi ellenőrzések.
A balesetek / események jelentése és kivizsgálása.
Vészhelyzeti eljárás.
Orvosi és elsősegély.
Az egészség és biztonság előmozdítása.
Munkahelyre jellemző elemek.

Melyek az egyéni  felelősségek?
Az egészség és biztonság a vezetés és a munkavállalók közös felelőssége. A menedzsment felelős az egészségügyi és biztonsági jogszabályok be nem tartásáért.

A felelősség meghatározható úgy, mint az egyén kötelezettsége a kijelölt feladatok elvégzésére. A hatalom a döntések meghozatalának jogát és a mások irányításának jogát jelenti. A felelõsség és a hatalom átruházható az alárendeltekre, ezáltal jogot adva nekik a felettesek cselekedeteihez. Fontos megjegyezni, hogy noha bizonyos felelõsségeket átruházhatunk, a felelõsség továbbra is elszámoltathatóvá válik az elvégzésükért.

Az egyéni felelősség minden munkavállalóra vonatkozik a munkahelyen, ideértve az ügyvezető igazgatót is. Ezután minden alkalmazott pontosan tudja, mi az elvárása minden egyes személytől az egészség és biztonság szempontjából.

Az egyéni kötelezettségeik teljesítéséhez az embereknek:

Tudja meg, mi ezek a felelősségek (kommunikáció szükséges).
Elegendő felhatalmazással kell rendelkeznie ezek végrehajtására (szervezeti kérdés).
Rendelkezzen a szükséges képességekkel és kompetenciákkal (képzés vagy igazolás szükséges).
Miután teljesültek ezek a kritériumok, az egyes személyek felügyelője a biztonsági teljesítményt más alapvető munkaelemekkel egyenlő alapon értékelheti. Az egészség és biztonság nem csupán a munkavállaló munkájának extra része, hanem az egyes egyének felelősségének szerves, teljes munkaidős összetevője.


Milyen példák vannak a munkavállalók felelősségére?
Példák a munkavállalók felelősségére:

Személyi védő- és biztonsági felszerelés használata a munkáltató előírásainak megfelelően.
A biztonságos munkavégzés elvégzése után.
Minden szabály ismerete és betartása.
Az esetleges sérülésekről vagy betegségekről azonnal jelentést kell tenni.
Nem biztonságos cselekedetek és veszélyes körülmények jelentése.
Részvétel közös egészségvédelmi és biztonsági bizottságokban vagy képviselőként.

Milyen példák vannak az első vonalbeli felügyelők felelősségére?
Az első vonalbeli felügyelők felelősségi körébe tartozik például:

A munkavállalók utasítása a biztonságos munka gyakorlatának követésére.
Az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása.
A nem biztonságos cselekedetek és a nem biztonságos feltételek kijavítása.
Annak biztosítása, hogy csak engedéllyel rendelkező, megfelelően képzett munkavállalók működtessenek felszerelést.
Minden baleset / esemény bejelentése és kivizsgálása.
Saját terület ellenőrzése és helyreigazító intézkedések meghozatala a veszélyek minimalizálása vagy kiküszöbölése érdekében.
A berendezések megfelelő karbantartásának biztosítása.
A munkavállalók biztonsági tudatosságának előmozdítása.

Melyek a vezetés felelősségének példái?
A vezetés felelősségi körébe tartozik például:

Biztonságos és egészséges munkahely biztosítása.
Egészségügyi és biztonsági program létrehozása és fenntartása.
Annak biztosítása, hogy a munkavállalók szükség szerint képzettek vagy tanúsítottak legyenek.
A balesetek / események és foglalkozási megbetegedések eseteinek jelentése a megfelelő hatóságnak.
Orvosi és elsősegély-nyújtás.
A személyi védőfelszerelés rendelkezésre állásának biztosítása.
Munkavállalók egészségügyi és biztonsági információk szolgáltatása.
A felügyeletek támogatása egészség- és biztonsági tevékenységeik során.
A felügyeletek egészségügyi és biztonsági teljesítményének értékelése.

Milyen példák vannak a biztonsági koordinátorok felelősségéről?
A biztonsági koordinátorok felelősségére példa a következők:

Minden alkalmazott tanácsadása egészségvédelmi és biztonsági kérdésekben.
Az osztályok közötti egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek koordinálása.
Egészségügyi és biztonsági statisztikák gyűjtése és elemzése.
Egészségvédelmi és biztonsági képzés biztosítása.
Kutatás folytatása a speciális problémákról.
Részvétel az egészségvédelmi és biztonsági bizottság közös ülésén erőforrás-személyként.

Mi a célja egy közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság?
A hatékony biztonsági programhoz minden munkavállaló együttműködésre van szükség. A közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság fórum a munkavállalók és a vezetőség képviselőinek együttműködő bevonására. Az ilyen bizottságok a legtöbb kanadai joghatóságban meghatározott minimális méretű szervezetekre vonatkoznak. A tagok felelősségét általában egész Kanadában meghatározzák az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok.

Egy közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság egyesíti a labour alapos, gyakorlati ismereteit az egyes munkahelyekről és a vezetőség átfogóbb áttekintését a munkaviszonyokról, az általános vállalati politikákról és eljárásokról.

A megfelelő működéshez a bizottságnak megfelelő struktúrára, egyértelmű cél- és feladatmeghatározásra, valamint az ülések szokásos eljárására van szüksége. A munkáltató ezt úgy végzi, hogy megállapítja a bizottság megbízatását és megfelelő forrásokat különít el.

A munkáltatónak bizottságot kell felállítania, amely a törvényeknek megfelelően szervezett és működik, eredményes, a lehető legszélesebb körben foglalkoztatja az alkalmazottakat, és erőforrásokat biztosít (pl. Idő, pénz, üléstermek), hogy a bizottság elvégezhesse munkáját. Ezeket a követelményeket "feladatmeghatározásnak" nevezzük. A közös feladatmeghatározás a következőket tartalmazza:

Megállapítja a felső vezetés elkötelezettségét a bizottság ajánlásainak betartása mellett.
Annak meghatározása, hogy mennyi ideig szolgálhat egy személy a bizottságban (ha a jogszabály nem határozza meg).
A bizottsági tag kiválasztásának módja stb.
Minden szervezetnek meg kell határoznia saját feladatmeghatározását. További információ az Egészségügyi és Biztonsági Bizottság alábbi dokumentumaiban található:

Hozzon létre jelentési struktúrát. Általános értelemben minden bizottsági tag felelős az elnök (k) elé, a bizottság egésze pedig minden alkalmazott ellen a feladataik elvégzéséért. Azonban ha az ajánlások azonnali nyomon követésére számíthatunk, akkor az egyént illetékes személynek kell nevezni. A legjobb választás általában a felső vezetés tagja. Ennek az egyéneknek elegendő felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a közvetlen lépéseket szükség szerint megtehesse vagy felgyorsítsa.

Az egészségvédelmi és biztonsági vegyes bizottság tagjainak aktív résztvevőknek kell lenniük az egészségvédelmi és biztonsági program valamennyi szakaszának kidolgozásában, végrehajtásában és nyomon követésében.


Miért alakítják ki a helyes munkaeljárásokat?
A kormányzati egészségvédelmi és biztonsági előírások minimális követelményeket jelentenek. Szinte minden esetben a szervezeteknek ezeket a szabályokat ki kell egészíteniük speciális szabályokkal.

Szabályokra van szükségünk - a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében -, de fennáll a veszély, ha túl kevés vagy túl sok szabály van. A túl kevés szabályt úgy lehet értelmezni, hogy az egészség és biztonság nem fontos, vagy hogy a józan ész minden szükséges ahhoz, hogy azok megvalósuljanak. Túl sok szabály tekinthető úgy, hogy nem bánja a munkavállalókat gondolkodó felnőttként, és kevésbé valószínűsíti az összes szabály végrehajtását. Az alábbiakban található néhány útmutató a szabályok megállapításához:

A szabályoknak kifejezetten a munkahelyi egészségbiztonsági aggályokra kell vonatkozniuk.
A közös egészségvédelmi és biztonsági bizottságnak részt kell vennie ezek kidolgozásában.
A szabályokat világosan érthető módon kell megfogalmazni.
A szabályokat leginkább pozitív módon lehet megfogalmazni ("alkalmazottak" nem "alkalmazottak nem").
A szabály okait meg kell magyarázni.
A szabályoknak végrehajthatónak kell lenniük, mivel az egyik szabály figyelmen kívül hagyása mások figyelmen kívül hagyását eredményezi.
A szabályoknak minden alkalmazott számára írásban hozzáférhetőnek kell lenniük, az alkalmazottak kommunikációs nyelvein.
A szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni a hatékonyság értékelése és a hatékonyság javítását célzó változtatások elvégzése érdekében.
Az egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartását a foglalkoztatás feltételeinek kell tekinteni. A szabályokat el kell magyarázni az új alkalmazottaknak, amikor elkezdenek dolgozni, vagy áthelyezik vagy átképzik. Megfelelő idő elteltével ezeket az alkalmazottakat tájékoztatni kell arról, hogy megértsék a munkájukra alkalmazandó szabályokat.

A munkáltatónak eljárást kell kidolgoznia a szabálysértők ismétlődésére. A felügyelők felelnek a nem biztonságos cselekedetek, például a szabálysértések helyesbítéséért, és támogatni kell őket ebben a kötelességükben. A kérdéseket, amelyeket figyelembe kell venni a kérdéses eljárások kialakításakor, a következők:

Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek a szabálygal.
Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottakat nem ösztönzik, kényszerítik vagy kényszerítik arra, hogy a munkatársaik figyelmen kívül hagyják a szabályt.
Minden szabályt be kell tartani.
Semmilyen szabálysértést nem veszünk figyelembe.
A fegyelem szerepe az oktatás, nem pedig a büntetés szerepe.
Az intézkedés azonnal megtörténik.
Kívánatos lehet az első bűncselekményért vagy jogsértésért alkalmazandó szankciókra vonatkozó iránymutatások kidolgozása, ugyanakkor bizonyos irányú rugalmasságra van szükség az iránymutatások alkalmazásakor, mivel az egyes esetek körülményei eltérőek.
A műveletet magántulajdonban veszik és rögzítik.

Hogyan állíthatja be a helyes munkafolyamatokat?
A helyes munkafolyamatok a legbiztonságosabb módja a munka elvégzésének, a munka utasításának, a teljesítmény ellenőrzésének és a balesetek kivizsgálásának.

A munkabiztonsági elemzés (JSA), más néven "munkahelyi veszélyelemzés", az első lépés a helyes eljárás kidolgozásában. Ebben az elemzésben egy adott munka minden egyes feladatát megvizsgálják a veszélyek azonosítása és a munka legbiztonságosabb módjának meghatározása céljából. A munkabiztonsági elemzés a következő lépéseket foglalja magában:

1. Válassza ki a feladatot.

2. Ossza fel a feladatot lépések sorozatára.

3. Azonosítsa a veszélyeket.

4. Határozza meg a megelőző intézkedéseket.

Az elemzést elsődleges prioritásként minden kritikus feladatra vagy munkahelyre el kell végezni. A kritikus feladatok közé tartozik:

Azok, ahol gyakori balesetek és sérülések fordulnak elő.
Azok, ahol súlyos balesetek és sérülések fordulnak elő.
Azok, akik súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
Új vagy módosított munkahelyek.
Ritkán elvégzett munkák, például karbantartás.
A munkabiztonsági elemzést általában a munkát végző munkavállaló megfigyelésével végzik el. A közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság tagjainak részt kell venniük ebben a folyamatban. A gyakorlás okát világosan el kell magyarázni a munkavállalónak, hangsúlyozva, hogy a munkahelyet, nem pedig az egyént vizsgálják. Egy másik megközelítés, amely hasznos a ritkán elvégzett vagy új feladatok elemzésében, a csoportbeszélgetés.

A munkafolyamat egynél több konkrét feladatból állhat. Ilyen esetekben mindegyik különálló feladatot elemezni kell az eljárás munkabiztonsági elemzésének befejezéséhez. A helyes munkafolyamat végleges változatát narratív stílusban kell bemutatni, amely lépésről lépésre felvázolja a munka helyes végrehajtásának módját. A lépéseket pozitívan írják le, rámutatva az okokra, amelyek miatt ezeket kell tenni. Hivatkozni lehet az alkalmazandó szabályokra és előírásokra, valamint a szükséges egyéni védőeszközökre, ha vannak ilyenek. Az eljárás kidolgozása során konzultálni kell a feladatokat végrehajtó alkalmazottakkal.Miért fontos a munkavállalói orientáció?
Az egészségvédelmi és biztonsági oktatásnak a munkavállalói orientációval kell kezdődnie, amikor egy alkalmazott belép a szervezetbe, vagy új munkahelyre kerül. Megállapítást nyert, hogy a tapasztalatlan munkavállalók általában magasabb arányban vesznek részt balesetekben, mint mások. Noha a tapasztalatok csak idővel szerezhetők meg, addig az egészségvédelem és a biztonság oktatása, valamint a munkahelyi készségek továbbképzése felhasználható ezen eredmények javítására. Az orientációs ülések általában olyan elemeket foglalnak magukban, mint például a munkaegység funkciójának magyarázata, a szervezeti kapcsolatok, az adminisztratív intézkedések, valamint az egyéb irányelvek és szabályok.

Az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, az alábbiakat tartalmazó elemek:

Vészhelyzeti eljárás.
Az elsősegély-állomások elhelyezkedése.
Egészségügyi és biztonsági felelősségek, ideértve a jogszabályokban meghatározott felelősségeket is.
Jelentés a sérülésekről, a nem biztonságos körülményekről és a cselekedetekről.
Személyi védőfelszerelés használata.
A veszélyes munka megtagadásának joga.
Veszélyek, beleértve a saját munkaterületen kívüli veszélyeket is.
Az egyes egészségügyi és biztonsági szabályok okai.
Várható, hogy egy új alkalmazott csak bizonyos mennyiségű információt nyerjen az első napokban. A tájékoztató munkalap számára hasznos egy olyan ismertetőfüzet, amely felvázolja a tájékozódási ülésekben tárgyalt pontokat. Ellenőrzőlistaként szolgál a tájékozódást végző személy számára is. A haverrendszer hasznos nyomon követése az eredeti orientációnak. Ez a rendszer lehetővé teszi az új alkalmazottnak nyújtott információk megerősítését a munkahelyen. Ez a folyamat elősegíti a tapasztalt munkavállalók biztonságtudatosságát is, akik "barátok".

Ösztönözni kell az új, tapasztalatlan vagy áthelyezett alkalmazottakat, hogy tegyenek fel kérdéseket bármikor, amikor kétség merül fel a helyes eljárásokkal kapcsolatban. Az új alkalmazotti orientáció kérdéseket tartalmazhat, például a következőket:

Melyek a munka veszélyei?
Van-e munkabiztonsági képzés?
Milyen biztonsági felszerelésekre van szükségem a munkám elvégzéséhez?
Szükségem-e személyi védőfelszerelést (PPE) viselni? Képzést kapok a PPE használatáról?
Mit tegyek tűz vagy más vészhelyzet esetén?
Hol találok tűzoltó készülékeket, elsősegély-készleteket, elsősegély-szobákat és sürgősségi segítséget?
Milyen felelősségeim vannak az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatban?
Ha valami hibát észleltem, kinek kell jelentést tennem?
Ki felel a biztonsággal kapcsolatos kérdések megválaszolásáért?
Mit tegyek, ha megsérülök vagy balesetem van?
Nem sokkal a tájékozódási ülések után értékelni kell az alkalmazottakat, hogy megértsék-e a tárgyalt kérdéseket. Ily módon értékelhető mind a képzés minősége, mind a megértés szintje.


Hogyan készít egy edzésprogramot?
A képzés célja az egészségvédelmi és biztonsági eljárások beépítése a konkrét foglalkoztatási gyakorlatokba, valamint a figyelem és a készségek elfogadható szintre emelése.

Olyan esetek, amikor alkalmazottak képzésére lehet szükség:

A foglalkoztatás megkezdése.
Áthelyezés vagy áthelyezés új munkahelyre.
Új berendezések, folyamatok vagy eljárások bevezetése.
Frissítő, éves vagy időszakos oktatás és képzés a készségek és ismeretek biztosítása érdekében.
Nem megfelelő teljesítmény.
A CSA Z100-13, Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági képzés szintén felvázolja a felügyelők számára javasolt képzést. A szabvány kimondja, hogy a felügyelőnek "kompetensnek kell lennie (azaz megfelelő ismeretekkel, képzettséggel és tapasztalattal) kell rendelkeznie minden olyan folyamatban és feladatban, amelyek felett ő gyakorolja a felhatalmazást. A szervezeteknek meg kell határozniuk, hogy mi képezi a tudás, a képzés és az ismeretek elfogadható kombinációját. a feladatokat ellátó mások felügyeletével kapcsolatos tapasztalat. " A felügyeleti képzésbe bevonható témák a következők:

Szerepek és felelősség - jogi és vállalati.
Belső felelősségvállalási rendszer.
A veszély azonosítása, veszélyek ellenőrzése, kockázatbecslés.
Vészhelyzeti eljárás.
Esemény kivizsgálása.
Tervezett ellenőrzések elvégzése.
Könyvvizsgálati készségek.
Kiképzés.
Tervezett feladatmegfigyelés.
Kommunikációs képességek.
Motiváció és fegyelem.
Bajba jutott alkalmazottak kezelése.
Ki a munkabiztonságtól.
Problémamegoldó képesség.
Elsősegély.
WHMIS / kémiai biztonság.
Ipari higiéniai és orvosi felügyeleti programok.
Befogadási kötelezettség.
Képzés során az oktatónak:

Tanítson meg, hogyan lehet oktatni.
Készítsen rendezett tervet az oktatáshoz.
Magyarázza meg azokat az okokat, amelyek miatt az egyes lépéseket bizonyos módon kell elvégezni.
Minden oktatónak:

Tervezze meg az ülést előre; bontja fel a munkát lépésekre; rendelkezésre állnak edzési segédeszközök.
Magyarázza el, mit kell tennie.
Mutassa be az összes veszélyt és a védőintézkedéseket.
Mutassa be az egyes lépéseket, a stressz kulcsfontosságú pontjait, és válaszoljon minden kérdésre.
A munkavállalót hajtsa végre minden egyes lépés végrehajtása, a hibák kijavítása és a jó teljesítmény dicséretére.
Ha a munkavállaló önállóan dolgozik, ellenőrizze gyakran a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében.
A dokumentált helyes munkafolyamatok nagyon fontosak a munkaképesség-képzésben.


Mik a munkahelyi ellenőrzések?
A munkahelyi ellenőrzések segítik a meglévő veszélyek azonosítását, hogy megfelelő korrekciós intézkedéseket lehessen tenni. Az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok proaktív intézkedésként megkövetelik a munkahelyi ellenőrzéseket a munkahelyi egészség és biztonság biztosítása érdekében.

A felügyelők és a munkavállalók felelősek a nem biztonságos körülmények és cselekedetek bejelentéséért és az azokkal kapcsolatos cselekvésekért. A tervezett hivatalos ellenőrzések gyakoriságát a jogszabályok rögzíthetik. A korábbi balesetek nyilvántartása, valamint a súlyos balesetek és sérülések lehetősége olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni annak meghatározásakor, hogy szükség van-e gyakrabban az ellenőrzésekre.

Az egészségvédelmi és biztonsági bizottság tagjai nyilvánvalóan alkalmazottak a hivatalos vizsgálatok elvégzésére, különösen ha képzettek vagy tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az ellenőrző csoport kiválasztásának további kritériumai:

A szabályok és eljárások ismerete.
A munkahelyi veszélyek ismerete.
Tapasztalat az érintett munkafolyamatokról.
Bármely ellenőrzés előzetes tervezése mindig érdemes. Olyan dokumentumokkal kell foglalkozni, mint a korábbi vizsgálatok, a balesetek kivizsgálása, a karbantartási jelentések és a bizottsági jegyzőkönyvek. Ha ellenőrző listát kell használni, azt felül kell vizsgálni és meg kell változtatni annak érdekében, hogy megfeleljen a munkahely speciális igényeinek.

Az ellenőrző listák hasznos segédeszközök abban, hogy elősegítik, hogy az ellenőrzés során ne kerüljenek semmilyen elem figyelmen kívül. Az ellenőrzőlisták egyik típusa a "kritikus alkatrészek leltára". Ez a leltár olyan alkatrészeket és tételeket sorol fel, amelyek súlyos balesetet okozhatnak, ha meghibásodnak. Míg számos kész ellenőrző lista elérhető a biztonsági szakirodalomban, a legjobb, ha ezeket a helyi körülményekhez igazítják. A közös egészségügyi és biztonsági bizottságnak részt kell vennie ezen testreszabott ellenőrző listák elkészítésében.

 

A tényleges ellenőrzés során be kell tartani a munkakörülményeket és az eljárásokat is. Ha azonnali veszélyt fedez fel, megelőző intézkedéseket kell tenni azonnal, nem az ellenőrzés után. Megjegyzéseket készítenek, amelyek részletezik a veszély részleteit, ideértve annak pontos helyét. Az ellenőrzési jelentés kitöltésekor érdemes minden veszélyt besorolni a lehetséges következmények szintje szerint (például: A = jelentős, B = súlyos, C = kisebb). Ily módon meghatározzák a javító intézkedések prioritásait.

Az ellenőrzések csak akkor szolgálnak hasznos céllal, ha orvosolják a hiányosságokat. Az okokat, nem csak a tüneteket, orvosolni kell. A korrekciós intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, különös tekintettel a mérnöki ellenőrzésekre, a vezetési hibákra vagy a munkavállalói oktatás szükségességére, bármi is legyen.

Mit kell jelentenie és kivizsgálnia, amikor baleset / esemény bekövetkezik?
A kanadai jogrendszerben a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy be kell jelenteni a konkrét sérüléseket és a balesetek / események bizonyos kategóriáit. Lehet, hogy a vizsgálatra minimális jogi követelmények vonatkoznak. Sok szervezet más eseményeket (pl. Ahol a károk nem járnak sérülésekkel) és a "közeli hiányosságokat" vizsgálják. Az egészségvédelmi és biztonsági programnak meg kell határoznia:

Mit kell jelenteni?
Kinek adják be.
Hogyan jelentették?
Milyen eseményeket vizsgálnak.
Ki fogja kivizsgálni őket.
Milyen formákat használnak.
Milyen képzésben részesülnek a nyomozók?
Milyen nyilvántartást kell vezetni.
Milyen összefoglalókat és statisztikákat kell kidolgozni.
Milyen gyakran készítik a jelentéseket.
A baleseteket és eseményeket kivizsgálják, hogy intézkedéseket lehessen hozni a hasonló események megismétlődésének megakadályozására. A nyomozás a tény utáni reakciót jeleníti meg bármilyen baleset esetén. Egy alapos vizsgálat azonban felfedheti azokat a veszélyeket vagy problémákat, amelyek a jövő előtt „a tény előtt” kiküszöbölhetők. Az okok meghatározása után a nyomozás céljának elérése érdekében azonnali nyomon követési intézkedésekre van szükség.


Mik a sürgősségi eljárások és hogyan kerülnek felállításra?
A sürgősségi eljárások olyan vészhelyzetek kezelésére irányulnak, mint például tűz, robbanás, veszélyes anyagok jelentős kibocsátása, erőszakos események vagy természeti veszélyek. Ilyen események esetén a gyors döntések sürgős szükségessége, időhiány, erőforrások hiánya és képzett személyzet káoszt okozhat.

A terv célja a halálesetek, sérülések és károk megelőzése vagy minimalizálása. Világosan meg kell határozni a hirtelen és váratlan helyzetek kezelésének szervezését és eljárásait.

A terv kidolgozása logikus sorrendet követ.

Állítsa össze a lehetséges veszélyek vagy forgatókönyvek listáját (például: tűz, robbanás, árvíz).
Azonosítsa az egyes lehetséges lehetséges következményeit (például: balesetek, károk).
Határozza meg a szükséges ellenintézkedéseket (például evakuálás, mentés, tűzoltás).
Készítse el a tervezett tevékenységek végrehajtásához szükséges erőforrásokat (például: orvosi ellátás, mentőeszközök, személyzet képzése).
Ezen megfontolások alapján hozza létre a szükséges vészhelyzeti szervezetet és eljárásokat.
Kommunikációra, képzésre és időszakos gyakorlatokra van szükség a terv végrehajtásának megfelelő teljesítményének biztosításához.


Hogyan állít össze orvosi és elsősegély-programokat?
Az elsősegély-nyújtást és az orvosi segítségnyújtást általában az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok vagy a munkavállalók kompenzációját szabályozó jogszabályok írják elő. Az OSH programnak a következő információkat kell tartalmaznia:

Az elsősegély-állomások és az egészségügyi létesítmények elhelyezkedése.
Az elsősegély-kísérők azonosítása.
Az elsősegélynyújtásban kiképzett egyéb személyzet azonosítása.
A foglalkoztatást megelőző és az azt követő orvosi vizsgálatok politikája.
Eljárások a sérült munkavállalók külső orvosi létesítményekbe történő szállításához.
Elsősegély-képzés.
A sérülések és betegségek nyilvántartásának eljárása.
A veszteségű baleset után a munkába való visszatérésre vonatkozó politikát megfelelően bele lehet foglalni a program ezen szakaszába.

Általában, ha a sérült munkavállalók alternatív foglalkoztatást kínálnak:

A munkának megfelelőnek és eredményesnek kell lennie.
A munkavállaló orvosának egyet kell értenie abban, hogy az ilyen foglalkoztatás nem károsítja a munkavállalót, vagy lelassítja a gyógyulást.
A munkavállaló nem jelent veszélyt más munkavállalókra.
Ezt az irányelvet a munkahelyen kívüli sérülésekre is alkalmazzák.
A súlyossági osztályok csökkentése semmiképpen sem lehet oka a "módosított munka" program elindításához.


Hogyan mozdítja elő a munkavállalók részvételét az egészségvédelmi és biztonsági programokban?
Miután létrehozták az egészségvédelmi és biztonsági programot, és a program zökkenőmentesen működik, továbbra is erőfeszítéseket kell tenni a lelkesedés és az érdeklődés fenntartása érdekében.

A biztonsági tudatosság növelhető:

Reális célok kitűzése és az előrehaladás nyomon követése.
Az összes vonatkozó információ terjesztése.
Egyéni elismerés a kiváló teljesítményért.
Folyamatos oktatás és képzés, beleértve a közgyűléseket, a hátsó ajtó beszélgetéseit és az egyéni edzést.

Be kell-e illeszteni a munkahelyi specifikus elemeket a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programokba?
Az OH&S programok eddig megvitatott elemei vonatkoznak minden alapvető egészségvédelmi és biztonsági programra. Ezenkívül szükség lehet speciális tételekre a munkahelyi specifikus tevékenységek kezeléséhez. Példák az ilyen elemekre:

Munkahelyi veszélyes anyagok információs rendszere.
Zárja le az eljárásokat.
Zárt térű eljárások.
Melegmunka engedélyek.
Anyagkezelési szabályok.
Növény karbantartása.
Tűzvédelmi intézkedések.
Járműbiztonsági szabályok.
Munkahelyi biztonság.
Egyedül dolgozó iránymutatások.
Személyi védőfelszerelés követelményei.
Műszaki szabványok.
Beszerzési szabványok.
Megelőző karbantartás.

Hogyan hajtja végre a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programokat?
A jó egészségvédelmi és biztonsági program egyértelmű iránymutatást nyújt a tevékenységekhez, amelyek szigorú betartása mellett csökkenti a balesetek és a foglalkozási megbetegedések eseteit. A siker kulcsa a program végrehajtásának és fenntartásának módja.

A felső vezetésnek bizonyítania kell elkötelezettségét és támogatnia kell a programot az alábbiak révén:

Erőforrások, például idő, pénz és személyzet biztosítása.
Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak képzésben vagy tanúsításban részesüljenek.
Az alkalmazandó egészségügyi és biztonsági információk rendelkezésre bocsátása minden alkalmazott számára.
Beleértve az egészségügyi és biztonsági teljesítményt a munkavállalói teljesítményértékelés részeként minden szinten.
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság.
A programot minden alkalmazottnak közölni kell. Különös figyelmet kell fordítani az új munkavállalókra, az újonnan kinevezett felügyeletekre és a közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság új tagjaira. A politikák és eljárások felülvizsgálatát nyilvánosságra kell hozni. A programnak egyetlen írásos dokumentumban kell rendelkezésre állnia. Ha azonban külön elemeket dolgoztak ki különféle elemekre, például a balesetek / események kivizsgálására szolgáló eljárásokra, azok használatát a fő dokumentumban meg kell említeni.


Hogyan értékelik a munkavédelmi programok hatékonyságát?
A balesetek gyakorisága és súlyossági aránya nem mindig az egyetlen olyan intézkedés, amelyet alkalmazni kell az egészségvédelmi és biztonsági program hatékonyságának értékelésére. Ezekben a statisztikákban a foglalkozási megbetegedések eseteiről gyakran kevésbé számolnak be. A hangsúly általában a sérüléseket okozó balesetekre vonatkozik, nem minden eseményre. Mivel a balesetek / események ritka események, kis szervezetekben az összehasonlítás alapja korlátozott lehet.

Kívánatos, hogy az ellenőrzést az munkavédelmi program hatékonyságának tények előtti mérésére használják. Az ellenőrzés egy ellenőrző listát használ, amelyben minden elem fel van osztva kérdés-sorozatra. Minden kérdés súlyozási tényezőt kap, annak fontosságától függően. A nyilvántartásokat, megfigyeléseket, interjúkat és kérdőíveket használják az egyes alelemek teljesítményének értékelésére.

Számos ellenőrzési rendszer áll rendelkezésre.

Az éves ellenőrzések gyakoribbnak tűnnek, de a program kritikus elemeinek gyakori felülvizsgálata ajánlott lehet. Az ellenőrzési csoportnak, amelybe beletartozik a közös egészségvédelmi és biztonsági bizottság képviselője, megfelelő képzést kell kapnia az ellenőrzési eljárásokról.

Az ellenőrzés az egészségvédelmi és biztonsági program hiányosságait azonosította. Kevéset érnek el, hacsak nem dolgoznak ki eljárást a hiányosságok azonnali nyomon követésére. Ennek az eljárásnak ki kell terjednie a korrekciós intézkedések határidejére és a befejezés megerősítésére szolgáló ellenőrzésekre.

  • 1148 Budapest, Adria sétány 5/C.
  • +36 20 414 2113

Írjon nekünk

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top

Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ.